Възможност за млади земеделски производители

На 15.03.2018 г. бе отворен прием на проекти по подмярка 6.1. “Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. По тази подмярка могат да кандидатстват за финансиране млади земеделски производители на възраст до 40 години, включително, които са регистрирани като земеделски стопани не по-късно от 24 месеца преди датата на подаване на проектното предложение.
Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:


1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.
Допустими за подпомагане са кандидати, които са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.
Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция, да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.06.2018, 17:30 ч.
Кандидатстването ще се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.
Условията за кандидатстване по подмярката, както и образци на документи могат да бъдат намерени на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център-Ямбол
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg
facebook: Областен информационен център – Ямбол