Възможности за земеделците да кандидатстват за преработка на продукцията си

    На среща със земеделци от областта днес ОИЦ-Ямбол представи възможностите за кандидатстване по подмярка 4.2.2 „Инвестиции за преработка / маркетинг на земеделската продукция от тематичната подпрограма на ПРСР 2014-2020г.“
Подмярката е насочена към малки земеделски стопанства, измерени в СПО от 6 000 до 7 999 евро, които биха желали да преработват продукцията си.
   Допустими са земеделски стопани в секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени и лекарствени култури“, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и по Търговския закон или кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. Те трябва да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година и да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.
Бяха представени допустимите кандидати, дейности, разходи, размер на финансиране и изисквания при подготовката на документите.
Крайният срок за подаване на документите е 23.12.2019 г., а пакетът с документи за кандидатстване по подмярката се изготвя безплатно от Национална служба за съвети в земеделието.
Обсъдени бяха някои изисквания, а животновъдите изразиха своето недоволство заради факта, че не са допустими по подмярката, тъй като животновъдните им обекти не се намират в планински район.
На желаещите бяха раздадени брошури, изготвени от ОИЦ-Ямбол.