Второ заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027

Николай Костадинов – заместник областен управител на област Ямбол взе участие във Второто заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027, което се проведе на 7 ноември 2023 г. в гр. Ямбол в сградата на културно-историческия център „Безистена“.

Участието в заседанието бе от изключителна важност, тъй като на него бяха  одобрени Насоките за кандидатстване по предстоящата Покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ със специфични цели 1.1 „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове“ и 1.2 „Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика“. В допълнение към насоките се одобриха и правилата за оценка на проектни предложения, които ще постъпят.

Приоритетът е насочен към микро, малки и средни предприятия (ММСП), които за първи път ще имат възможността да кандидатстват по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Общият бюджет на предстоящата покана е 6,6 млн. евро. Проектите, за които предстои да бъде стартирана процедура, трябва да са в областта на енергийната ефективност, намаляването на парниковите газове и прехода към кръгова и ресурсно-ефективна икономика. Бизнесът ще може да кандидатства, например, за купуване на енергоспестяващо оборудване, за енергийно обновяване на производствени сгради и за внедряване на автоматични системи за наблюдение на енергопотреблението. За принос към кръговата икономика приоритет е насърчаването на кръгови производствени процеси чрез дейности, свързани с купуване на технологично оборудване и разработване нови бизнес модели. Максималната субсидия за бенефициент ще е до 200 000 евро. Приемът на проектни предложения ще бъде отворен в средата на ноември, след което ще има информационна кампания и форум за търсене на партньори за участие в проектите.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение беше представена и одобрена и Териториалната Стратегия (ТС) по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ на програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027 заедно с двата списъка с проектни идеи, получили одобрение в резултат от извършения процес на подбор –  Основен списък с 13 концепции, за които има осигурено финансиране и Резервен списък с  14 концепции.

В рамките на заседанието членовете на Комитета за наблюдение бяха запознати и с постигнатите резултати от изпълнението по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020 и обсъдиха предстоящите дейности по нейното приключване. Общо по програмата са финансирани 101 съвместни проекта с обща стойност на сключените договори в размер на 28,7 млн. евро, от които всички успешно са приключили своето изпълнение. Изплатените по програмата средства по трите обявени покани възлизат на 27,8 млн. Евро, а сертифицираните са в размер на 26,7 млн. евро.  Отчетен беше и напредъкът по изпълнение на стратегическия проект по програмата „Трансграничните региони сътрудничат за Син растеж“ (BLUE GROWTH COLLABs), в рамките на който са обновени и оборудвани изследователски лаборатории в Университета „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас и Тракийския Университет в Одрин, които търсят приложно поле на научни разработки за справяне със замърсяването в Черно море.