Втори образователен проект в община „Тунджа“

От 7 февруари 2017 г. в община „Тунджа“ стартира изпълнението на втори проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“ се финансира по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Стойността на одобреното финансиране е 535 125,15 лв., а продължителността на дейностите е 24 месеца.

Бенефициент по проекта е Община „Тунджа“, а партньори 10-те общински училища – ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик,  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, НУ „Васил Левски“, с. Завой, НУ „Св. Климент Охридски“, с. Крумово, ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица и ОУ „Васил Левски“, с. Тенево и Сдружение „Център за образователни и социални инициативи“ (ЦОПСИ) –гр. Ямбол.

Основната цел на проекта е да бъдат подпомогнати учениците от малките населени места от селски тип, включени в състава на община „Тунджа“ и произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.

Конкретните цели на проекта са насочени към: гарантиране на равен достъп до училищно образование;  осигуряване на допълнителна подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения  на ученици от етническите малцинства; допълнителни дейности и инициативи за взаимно опознаване на учениците от различните етноси и възпитаването им в дух на толерантност; осигуряване на психологическа подкрепа на учениците; въвеждане на модели на родителско участие.

Основните дейности по проекта са:

1.Организация и управление на проекта.

2.Информиране и публичност.

  1. Допълнителни занимания по български език за учениците, за които българския език не е майчин.

4.Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие“ –сформиране и провеждане на допълнителни занимания в ателиета за сценично изкуство и литературни композиции.

  1. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие“ –сформиране и провеждане на допълнителни занимания в творчески ателиета „Журналист“.
  2. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи и /или получили международна закрила. Подбор, обучение и назначаване на училищни сътрудници в общинските училища –партньори по проекта. Ще бъдат назначени 10 училищни сътрудници – по един във всяко от общинските училища.

7.Подобряване на образователната среда в училища, извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици,  търсещи и /или получили международна закрила. Провеждане на образователни екскурзии.

  1. Осигуряване на психологическа подкрепа на учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи и получили международна закрила. Ще бъдат назначени по проекта 2-ма психолози.
  2. Насърчаване включването на родителите в училищния живот чрез прилагане на модел на родителско участие- родители училищни доброволци. Сформиране на групи за активни родители –доброволци в училище. Подготовка и провеждане на специални събития в общността.

Проектът ще допринесе за устойчивото развитие и надграждането на общинските образователни и интеграционни политики и за подобряване на образователната среда в 10 –те общински училища. В дейностите ще бъдат обхванати поне 460 ученици от целевата група, както и ученици, които не са от етническите малцинства.

Осъществяването на проекта в мрежа и чрез подхода на партньорството между общината, общинските училища и сдружение, с опит в прилагане на интеграционни политики,  обезпечава в по-голяма степен очаквания положителен ефект от мерките и дейностите и ще допринесе за по-доброто взаимодействие между местна власт, образователните институции и местните общности.