Втори иновативен проект за Езикова гимназия

    За четвърта учебна година Езикова гимназия „Васил Карагьозов“-Ямбол е в списъка на иновативните училища за учебната 2022/2023 г., съгласно РЕШЕНИЕ № 601 от 17 август 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година
    ЕГ „Васил Карагьозов“ – Ямбол участва с втори иновативен проект, който стартира през тази учебна година и ще се реализира в следващите 3 години. Преподавателски екип в състав: Росица Бакалова, ст.учител по БЕЛ, и Стоянка Стефанова, ст.учител по Музика, разработи ново учебно съдържание, учебни програми и учебни планове за въвеждане на нов учебен предмет „Изкуство и общество“ в първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас). Учебният предмет „Изкуство и общество“ има интегративен характер и надгражда знания, умения и компетентности на учениците в областта на литературата и в областта на музиката. Учебните часове ще се провеждат едновременно от двама преподаватели – по БЕЛ и по Музика. Иновативната практика стартира през настоящата учебна година за учениците от VІІІ клас, профил „Чужди езици“.