Втора сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

 

№ 2/20.11.2019 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на второ /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.11.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Избор на заместник – председатели на ОбС „Тунджа“.
 2. Актуализирано разпределение на променeните бюджети за III – то тримесечие на 2019г.
 3. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства: Генерал Инзово, Маломир и Тенево, считано от 11 ноември 2019г.
 4. Издаване на запис на заповед от Община Тунджа в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 5. Даване на съгласие за партньорство при подготовката и реализацията на проект „Топъл обяд“ по Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност с водеща организация Областен съвет на Българския червен кръст – гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа“ през учебната 2019-2020 година.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.
 9. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.
 10. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и продажба на общински недвижим имот.
 11. Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 2 – „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“.
 12. Приемане на Единен календар на община „ Тунджа“ за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2020 година.
 13. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ за 2020 година.
 14. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.

 

 1. Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
 2. Избор на делегат и заместник – делегат в Общото събрание на РАО „Тракия“.
 3. Избор на постоянна комисия „Противодействие на корупцията и етика“
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа”