Втора работна сесия на Пилотна комисия МОСТ

На 20.05.2023, в залата на Акбунарската къща в село Генерал Инзово, община Тунджа, се проведе втора работна сесия на ПИЛОТНА КОМИСИЯ МОСТ- Младежски Омбудсмански Съвет Тунджа, създадена в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0044-С01, „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На срещата присъстваха над 20 младежи, представители на младежки НПО-та, които живеят, учат или работят на територията на селото, както и на няколко близки села- село Крумово и село Роза. Представителите на Пилотната Комисия запознаха присъстващите накратко с проекта, с изработените до момента материали и провокираха дискусия с тях относно предложения/препоръки за формиране на публични политики за задържане и привличане на младите хора в община Тунджа и създаването на младежки политики, които да отговарят на съвременните нужди на младите хора.
Оказа се, че младите хора знаят как да правят предложения и да подемат инициативи, които да бъдат представени пред представителите на местната власт. За тях бе интересна информацията, как в последствие да проследяват и да правят мониторинг на своите предложения.
По-голяма част от предложенията на младежите бяха в областта на културата, здравеопазването, спорта и свободното време. Младежите показаха умения как да се изразяват базирайки се на факти и как ясно и точно да обосноват идеите си.
Срещата завърши ползотворно и за двете страни, като се потвърди желанието, за взаимна работа в областта на младежките политики на местно ниво за задържане и привличане на младите хора на територията на Община Тунджа.
В рамките на проекта е предвидена още една последна среща, в село Тенево, която ще се проведе в същия формат, на 10.06.2023.