Встъпителна пресконференция по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“

Встъпителна пресконференция по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ проведоха на 12 май 2023 г. в град Ямбол партньорите по проекта. Той се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Правосъдие”, Малка грантова схема и се изпълнява в  партньорство между Сдружение „Евроклуб Жена“, Община „Тунджа“ и Ямболска търговско-промишлена палата. Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия за проекта, е в размер на 186 305,32 лв.

На пресконференцията пред представители на местни и регионални медии, на НПО, работещи в областта на домашното насилие, граждански организации, социални работници, психолози, учители и здравни медиатори, които живеят и работят на територията на община „Тунджа“, беше представен проектът и неговите дейности.

Татяна Балъкчиева, председател на Сдружение „Евроклуб Жена“, Димитър Димитров, заместник-кмет на Община „Тунджа“ и Стойчо Стойчев, председател на ЯТПП, говориха за значимостта на проблема за домашното насилие и за дейностите по проекта, които се реализират от техните организации и институции.

Основната цел на проекта е да създаде подходи в работата с уязвими групи от деца и жени от ромските общности чрез включването им в информационна кампания, но също така и да повиши капацитета на професионалисти, които работят с тях за превенция на различни форми на насилие.

В процес на изпълнение са вече някои от дейностите по проекта – изследване „Аз мога да го разпозная“, което има за цел да анализира причините и информираността за физическо насилие в ромските общности и училища, с преобладаващи ученици – роми, както и за съвременните начини на насилие извън физическите – тормоз в интернет, неглижиране в семейството, език на омразата. Проучването ще завърши с доклад, който ще бъде достъпен на страницата на проекта и ще бъде отправната точка при стартиране на останалите дейности.

В две от селата на община „Тунджа“ – Роза и Кукорево, започна работа и “SOS кабинет“. Тази специфична дейност по проекта, осигурява в училището на съответното населено място кабинет, в който, в продължение на 3 месеца, ще има на разположение психолог-специалист по домашното насилие и насилието по полов признак за по 4 часа на ден. Кабинетът предоставя безплатни психологически консултации както на ученици, така и на техните родители – предимно жени.

Българското училище отдавна работи по темата за насилието и агресията, но се радвам, че чрез психологическата подкрепа в “SOS кабинета“ ще потърсим зародиша на проблема, коментира Мария Костадинова, директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза и сподели, че децата работят с огромно желание с назначения по проекта психолог.

В края на май 2023 г. ще стартира и широка информационна кампания сред деца и родители, предимно майки, с цел повишаване на информираността и превенция по теми, свързани с домашното насилие и насилието основано на полов признак – как да го разпознават, идентифицират и как да реагират и да сигнализират. Ще бъдат проведени 12 срещи, целящи да обхванат не по-малко от 100 ученици и 100 жени от ромския етнос.

Повече информация за предстоящите дейности може да бъде открита на интернет страницата на проекта www.reaction.euwomanbg.com или на интернет страниците на партньорите.