Встъпителна пресконференция по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”

Встъпителна пресконференция за представяне на проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., ще се проведе в Община „Тунджа“ от 16,00ч.на 25 юни. 

        Община „Тунджа“ е бенефициент по проекта, като дейностите са с продължителност 25 месеца и се изпълняват на територията на общината в партньорство с Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево и с участието на 10-те общински училища.

Одобреният проект се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „ Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа-мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места.“, чрез Водено от общностите местно развитие.

Общата стойност на одобреното финансиране е 389 975,54 лв., от които 331 479,21 лв. европейско финансиране от Европейския социален фонд и 58 496,33 лв. национално финансиране.

          Основната цел на проекта е да бъдат приложени иновативни интерактивни ефективни и ефикасни механизми за подкрепа на социалното включване на деца от маргинализирани групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование и превенция на ранното напускане на образователната система на територията на община „Тунджа”.

Конкретните цели са:

– да бъдат въведени и приложени иновативни форми на взаимодействие с родителите и за консолидиране на общностите на образователните институции на територията на община „Тунджа”;

– да бъдат формулирани и утвърдени трайни и устойчиви партньорства в рамките на образователната инфраструктура на територията на община „Тунджа” в подкрепа на социалното включване на деца и ученици от маргинализирани групи;

 – да бъде преодоляна социалната изолация на деца, ученици и родители от маргинализирани общности с ресурсите и възможностите на образованието;

– да бъде повишена мотивацията за включване в образователния процес и да бъде преодоляно ранното напускане на образователната система чрез въвеждане и прилагане на иновативни интерактивни техники и технологии в община „Тунджа”.

 

 

 

 

Проектът включва следните основни дейности:

Дейност 1.„Общински център за иновации и детско развитие „Тунджа“. Допълнителна работа с деца от маргинализирани групи, включително през летните месеци“;

Дейност 2.„Споделени пространства“ – консолидиране на общността с активното родителско участие“.;

Дейност 3. „ Пътуваща театрална работилница за деца и възрастни /родители и учители/“.;

Дейност 4. „ Пейнтбол на село – в училище и в детската градина.“;

Дейност 5. „ Общинска детска асамблея „Тунджа“ – творчество и красота“.

 

В мерките за образователна интеграция и реинтеграция по проекта се очаква да участват не по-малко от 586 деца, ученици и младежи от маргинализираните общности (включително роми).

Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.  е Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, гр. София.