Временно затварят участъка между селата Чарган и Джинот

З А П О В Е Д
№ РД – 07 – 0509
гр. Ямбол, 30.04.2024г.


Във връзка с отправено искане от МОТО КЛУБ „ЕЗДАЧИТЕ“ – гр. Ямбол с
Вх. № 4800-18 от 30.04.2024г., на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за движението по
пътищата и чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА


З А П О В Я Д В А М:
1. Разрешавам провеждането на масова проява – „Мото-състезание“, което
да се проведе на път JAM2058 III – 7072, Чарган – Джинот от 13:00ч. до 15:00ч. на
11.05.2024г.
2. Забранява се движението по път JAM2058 III – 7072, Чарган – Джинот от
12:30ч. до 15:30ч. на 11.05.2024г., за провеждане на „Мото-състезание“. Да бъде
организирано пропускането на автомобили със специален режим на движение.
Контролът по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Секретаря
на общината.
Настоящата Заповед да се обяви на интернет страницата на общината и в
медиите.


СТАНЧО СТАВРЕВ /п/
Кмет на община „Тунджа