Внедряване на регистрационна система с пръстов идентификатор в лечебните заведения

От месец октомври постъпването за лечение и изписването от болнично заведение ще става след регистриране с т.нар. пръстов идентификатор. На този етап тази нова система ще бъде внедрена единствено в болниците. Идеята е да се поставят основите на едно изцяло електронно обслужване на пациента – с електронна рецепта, електронно направление, надяваме се да се премине по електронен път и на превеждане на документите по отношение на получаването на лекарствата по протокол, тоест да го няма това разкарване на пациента.

За да се генерира уникалният идентификационен код, избран от пациента пръст на лявата и дясната ръка се поставя на определено място в специално устройство, което засича много малка част от пръста, тоест не се снема цял пръстов отпечатък. От засечената част се извлича уникален код, който идентифицира съответния човек като здравноосигурено лице. Първоначалната идентификация отнема няколко минути време /от 1 до 3 мин./, тъй като се регистрира по един пръст от двете ръце. Последващата регистрация в лечебното заведение за болнична помощ трае няколко секунди.

От 1 ноември Здравната каса ще заплаща само за болничното лечение на пациенти, които са приети и изписани след регистрация с пръстов идентификатор. Целта на тази нова система е да се изготви актуален регистър на осигурените български граждани, в който да има паспортни данни – имена и ЕГН, и основанието за осигуряване. Ще има възможност здравноосигуреното лице да получава информация в реално време – предвижда се да бъде пуснато в експлоатация приложение за мобилни устройства, като всеки, който при регистрация с пръстов идентификатор е посочил мобилен номер за връзка, ще получи в реално време информация, ако за него е отчетена медицинска дейност в болниците, с искане тя да бъде заплатена от Здравната каса.

 Не във всички случаи ще се регистрира самото здравноосигурено лице. За новородените, както и за малолетни лица, ще се регистрира родителят или придружителят. Когато лицето е непълнолетно или недееспособно ще се прави регистрация и на лицето, и на придружителя, а в случаите, когато поради медицински или технически причини е невъзможна пръстова идентификация, лицето ще се регистрира само посредством неговото ЕГН.

Чрез новата система за регистрация на здравноосигурителни събития в лечебните заведения за болнична помощ, пациентът се поставя в центъра на системата като отношение, като контрольор, като пациент,  плащайки си здравните осигуровки, той да може да получи определен пакет медицински услуги от обществения здравен фонд.

Системата е изработена с висока степен на сигурност, работи достатъчно бързо, така че не следва да има проблеми при самата регистрация.  

На вниманието на гражданите: първоначалната регистрация може да се извършва и в РЗОК гр. Ямбол, стая №105, както и в офиса на Здравната каса –  гр. Елхово. За целта осигурените лица е необходимо да представят на служителя само документ за самоличност