Важно за учениците от VII клас и техните родители

От 03.07.2019г. до 05.07.2019г. /включително/ от 8:00ч. до 18:00ч.
ще се подават документи за участие в класирането на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020г.
Подаване на заявленията за класиране ще се осъществява по един от двата начина:
I. В училища-гнезда, в които ще се приемат документи за участие в класирането.
РУО Ямбол е определило следните училища – гнезда:
1. СУ „Д-р П. Берон”, Болярово
2. СУ „П. К. Яворов”, Стралджа
3. ОУ „Св. Паисий Хилендарски” Елхово
4. ОУ „Любен Каравелов”, Ямбол
5. ОУ „Николай Петрини” Ямбол
6. ОУ „П. Р. Славейков” Ямбол
7. ОбУ „Д-р Петър Берон”, Ямбол
При подаване на документите в училищата – гнезда задължително присъства и родител/настойник.
Изборът на училището-гнездо зависи от желанието на учениците и техните родители.
В училищата-гнезда учениците, успешно завършили VII клас представят следните документи:
1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания/ което ще получат на място/ ;
2. свидетелство за завършено основно образование;
3. служебна бележка за явяване на изпит с името и входящия номер на ученика, издадена от училището;
4. копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
5. копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016г., по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година – за ученици от училища от друга област;
6. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите/изобразително изкуство/;
7. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;
8. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1 от Наредба №10/01.09.2016г., за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.
При подаване на копията на документите задължително се представят и оригиналите за сверяване.
II. По електронен път на адрес: https://priem.mon.bg от учениците в VII клас и техните родители.
При подаване на заявление по електронен път от учениците в 7 клас и техните родители в системата са влиза с входящ номер на ученика/ от служебната бележка за явяване на изпит с името и входящия номер на ученика, получена от училището/ и код за достъп, който ще получат при отваряне на системата.
За учениците, които ще кандидатстват в професионални паралелки и гимназии задължително се прикачва сканирано медицинско свидетелство.
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
До 11 юли – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране /в училищата-гнезда и на електронния адрес/.
До 16 юли – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране/в училищата, в които са приети учениците/.
До 18 юли – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране/в училищата-гнезда и на електронния адрес/.
До 22 юли – записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
23 юли – обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране/в училищата-гнезда/.
24-25 юли подаване на документи за участие в трети етап на класиране /в училищата-гнезда и на електронния адрес /.
29 юли – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране/в училищата-гнезда и на електронния адрес /.
31 юли – записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
01 август – обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
До 10 септември – попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
До 13 септември – утвърждаване на осъществения държавен план-прием.
 
РУО ЯМБОЛ