Важно за седмокласниците и техните родители

УКАЗАНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ И ЗА ЗАПИСВАНЕ В VІІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • Класирането се извършва в три етапа;
 • Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания;
 • За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище;
 • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране;
 • След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си;
 • Необходими документи за участие в класирането:
 • заявление по образец на МОН
 • копие на свидетелството за основно образоване (ако е от друга област)
 • медицинско свидетелство, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са противопоказни на здравословното му състояние. При подаване по електронен път се сканира като приложение.
 • учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.
 • Учениците, включени в окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни олимпиади, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ
 • В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили своето основно образование в годината на кандидатстване, както и лицата, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
 • Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът им от НВО по БЕЛ и математика при балообразуване се приема за 0 точки. За профил „Изобразително изкуство“ задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.
 • За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния надлежен ред от експертната комисия към РУО – Ямбол.
 • Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ

 1. ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ:

 • от 05 юли 2021 г. до 07 юли 2021 г.подаването на заявление за участие в І етап на класиране;
 • до 13 юли 2021 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на І етап;
 • до 16 юли 2021 г. – записва на приетите ученици или подаване на заявление за участие във II етап на класиране в училището, в което са приети на І етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. се осъществява от 05 юли 2021 г. до 07 юли 2021 г. по един от двата начина:

 • Онлайн кандидатстване от свободно избран от ученика/родителя компютър с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп от служебните бележки за допускане до изпитите или от служебните бележки с резултатите от положените изпити. Указания за процедурата ще намерите на електронната платформа https://priem.mon.bg.
 • Подаване на заявление на хартиен носител в едно от определените за област Ямбол училища-центрове, както следва:
 1. СУ „Д-р П. Берон”, гр. Болярово – община Болярово
 2. СУ „П. К. Яворов”, гр. Стралджа – община Стралджа
 3. ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово – община Елхово
 4. ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол – община Ямбол
 5. ОУ „Николай Петрини”, гр. Ямбол – община Ямбол
 6. ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Ямбол – община Ямбол
 7. Об У „Д-р Петър Берон”, гр. Ямбол – община Ямбол
 8. ОУ „Йордан Йовков“, гр. Ямбол – община Ямбол

Работно време на училищата-центрове:

І класиране: в работните дни от 05.07 до 07.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: в работните дни от 26.07 до 27.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2021 г., както следва:

 • в училищата – центрове;
 • в съответното приемащо училище;
 • на електронната платформа https://priem.mon.bg, където кандидатите индивидуално ще могат да проверят своето класиране чрез своя код за достъп от служебните бележки за допускане до изпитите или от служебните бележки с резултатите от положените изпити.

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са приети до 16 юли 2021 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия;

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

 

 1. ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • от 14 юли до 16 юли 2021 г. – подават заявление за участие във ІІ етап на класиране училището, в което са класирани на І етап
 • до 20 юли 2021 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІI етап
 • до 22 юли 2021 г. – записва на приетите ученици приети на ІI етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

Във ІI етап на класиране участват:

 • Учениците, които не са класирани на І етап

Тези ученици не подават заявление за участие във ІI етап и участват в класирането по служебен ред.

 • Ученици, които са приети по второ или следващо желание на I етап, но не са се записали се в съответното училище

За да участват във ІІ етап на класиране, тези ученици подават заявление в срок от 14 юли до 16 юли 2021 г. в училището, в което са приети на І етап. Желанията не се пренареждат и участниците запазват мястото си от І етап, или се класират на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2021 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

 

 

 

 1. ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • от 26 юли до 27 юли 2021 г. – подават заявление за участие във ІІI етап на класиране
 • до 29 юли 2021 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІII етап
 • до 30 юли 2021 г. – записва на приетите ученици приети на ІII етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

За участие в III етап на класиране учениците подават заявление по образец в училищата – центрове или по електронен път, в което може да променят и пренаредят желанията си съобразно обявените незаети места след II етап на класиране.

При III етап на класиране учениците не запазват мястото си от по-преден етап на класиране. В III етап на класиране може да участва и ученик, който не е участвал в предходните етапи на класиране.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2021 г., а записването е до 30 юли 2021 г. в училището, в което са приети.

 

 1. ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Ямбол до 02 август 2021 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2021 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.