Важно за пациентите на д-р Хайсам Самра

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА –  ГР. ЯМБОЛ
УВЕДОМЯВА

         Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че Договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и ЕТ “Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ”, представлявана от д-р Хайсам Самра” с център на практиката гр. Ямбол,   ул. „Хан Крум” №13, вх.В, ап.45 се прекратява по взаимно съгласие, считано от 01.08.2018г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Хайсам Самра здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 01.08.2018 година.

          

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. “ д-р П. Брънеков” №1, тел. 68 50 68