Важно за земеделските стопани

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,
Напомняме че:
на 30 август  изтече срокът, в който по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица можеха да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от споразумението. В същия срок се сключи и актуализира споразумението за следващата стопанска година по смисъла на § 2 т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. / правно основание – чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ и чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ/
В срок до 15 септември когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл.37в,ал. 1 от ЗСПЗЗ, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви. / правно основание – чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ/
В срок до 20 септември се оповестяват изготвеният проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на разпределението – за разпределението по чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ. / правно основание – чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ/
В срок до 25 септември по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от разпределението. / правно основание – чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ/
 
 
Областна служба „Земеделие“ – Ямбол