Важно за бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Във връзка с приема за ПЪРВИ клас за учебната 2020/2021г. Ви уведомяваме, че по график записването стартира от 26 май 2020г. и приключва на 1 юни 2020 г. Предвид извънредната епидемиологична обстановка и за Ваше улеснение Ви предоставяме списък на документите, които да попълните и предоставите при участие в класирането. Подаването на документи ще се извършва при спазване на епидемичните мерки за безопасност / носене на маска, ръкавици и химикал/.

Ще Ви очакваме, след като набавите всички необходими документи /включително и тези от Детската градина / в стола на ОУ „Любен Каравелов“, всеки делничен ден, от 9,00 до 15,00 часа.

***❗️ Забележка: Медицинският картон се представя в училище в началото на учебната година на класния ръководител.

1. Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на ЛД

2. Заявление по образец – Приложение № 1 към чл.11

3. Заявление по образец – Приложение № 2 към чл.11

4. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование, детска градина или училище с номенклатурен № 3-19. /оригинал – с оглед предотвратяване на записването в повече от едно училище/.

5. Акт за раждане / копие – оригинал за сверяване/.

6. Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием.

7. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% /оригинал за сверяване/ – за брат/сестра с хронично заболяване.

8. Копие от акт за смърт на родител/и.

9. Писмена декларация от родител, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.

10. Заявление за избор на Избираеми учебни часове .

11. Заявление за изразено желание за целодневно обучение.

12. Заявление за спортни дейности.

Документи за  приема могат да се открият в сайта на училището.