Бюрото по труда отчита повече регистрирани безработни

В  края на декември регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол са  2 863 души. Със 106 повече в сравнение с миналия месец. Равнището на безработица в региона е 6,0 на сто – увеличение с 0,2 процента.

          Разпределението на безработните, респ. равнището на безработица по общини е следното:

œ Община Ямбол  –  1 459 души – със 88 души повече спрямо м.м. Нивото на безработица  е 4.0 на сто;

œ ОбщинаТунджа  –   634 души – увеличение от 14 души спрямо  м.м. Равнището на безработица е 9.0на сто;

œ Община Стралджа –  770 души – със 4 души повече от м.м. Стойността на показателя равнище на безработица се запазва значително по-висока от  тази за региона  –  17.8 на сто.

Безработните формиращи входящия поток през периода са 430 души – със 212 лица по-малко от м. м. Относителният дял на жените в потока е  53.0  на сто, а на младежите до 29 години – 25.6 на сто.  Относителният дял на безработните без специалност и квалификация във входящия поток  е  54.9 на сто.

Изходящият поток от безработни /323 души/ е със 208 лица по-малко спрямо предходния месец. Постъпилите на работа клиенти на Дирекция “Бюро по труда” Ямбол са 123 души. От тях  60,9 на сто са започнали работа със съдействието на институцията. Отпадналите от регистрация безработни поради  други причини са 46.