Бюрото по труда отчита намаление на безработните

Регистрирана безработица

През май 2023 г. за четвърти пореден месец се отчита леко намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2156 – с 91 души (4,0%) по-малко от безработните в края на м. април 2023 г. (2247). Безработните през май 2023 г. са по-малко с 237 души (с 10%) в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2393 души.

Равнището на регистрирана безработица е 5.0% и в сравнение с април 2023 г. стойността на показателя спада с 0,2 процентни пункта.

 

Данни по общини

Намалението на броя на регистрираните безработни през май общо за областта се дължи на спада в общините Ямбол (с 62), Стралджа (с 16 души) и Елхово (с 14). В община Болярово безработните са се увеличили с 1 човек, а в община Тунджа няма промяна.

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През май 2023 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,9%, 84 лица; младежи до 29 г. – 9,4%, 202 лица; продължително безработни – 27,0%, 583 лица; лица без квалификация – 60,9%, 1312; лица с основно и по-ниско образование – 47,6%, 1026, лица с увреждания – 6,9%, 148.

Входящ поток безработни лица

През май 301 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – с 35 по-малко от броя на новорегистрираните през предходния месец (336). Трудовите посредници – ромски медиатори са успели да активират през месеца 10 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (31%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Държавно управление (9%); Професионални дейности и научни изследвания (6%); Административни и спомагателни дейности (5%); Строителство (4%); Селско, горско и рибно стопанство (4%) и др.

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през май са 232 – с 42 повече от април (190).

Включените в субсидирана заетост са 31, като 29 от тях са започнали обучение чрез работа (дуално обучение) по мярка, финансирана от държавния бюджет по Закона за насърчаване на заетостта. Други 2 лица са започнали работа по проект „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП РЧР.

Близо три пъти са се увеличили заявените работни места на първичния пазар на труда спрямо предходния месец – през май те са 297 и са със 178 повече от април (119). Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Хотелиерство и ресторантьорство (30%); Преработваща промишленост (28%); Строителство (14%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Държавно управление (5%); Доставяне на води (4%);Административни и спомагателни дейности (2%) и др.

Най-много работни места са обявени за позициите: камериер; сервитьор; общ работник; помощник готвач; барман; готвач; оператор на производствена линия; сезонен работник в промишленото производство; продавач-консултант и др.