Бюрата по труда отчитат по-малко регистрирани безработни

Регистрирана безработица

През февруари 2023 г. се отчита намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2333 – със 139 души (5,6%) по-малко от безработните в края на м. януари 2023 г. (2472). Безработните през февруари 2023 г. са по-малко със 303 души (с 11%) в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2636 души.

Равнището на регистрирана безработица е 5.4% и в сравнение с януари 2023 г. стойността на показателя спада с 0,3 процентни пункта.

Към 28 февруари 2023 г. в бюрата по труда от Ямболска област са регистрирани 2 лица с временна закрила.

Данни по общини

Намалението на броя на регистрираните безработни през февруари общо за областта се дължи на спада в община Ямбол (с 32 души), Тунджа (с 59), Елхово (с 26), Болярово (с 23). Само в Стралджа има увеличение – с 1 човек.

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През февруари 2023 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4,2%, 99 лица; младежи до 29 г. – 9,6%, 223 лица; продължително безработни – 24,9%, 582 лица; лица без квалификация – 61,6%, 1438; лица с основно и по-ниско образование – 47,1%, 1098, лица с увреждания – 6,7%, 156.

Входящ поток безработни лица

През февруари 278 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – със 152 (с 35%) под броя на новорегистрираните през предходния месец (430) и със 76 души по-малко спрямо същия период на м.г. (354 души).

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (21%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Държавно управление (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Административни и спомагателни дейности (5%); Селско, горско и рибно стопанство (5%); Строителство (4%).

 

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през февруари са 246 и са с 35 души повече от януари (211). В сравнение със същия месец на предходната година (181) започналите работа са с 65 души повече.

Включените в субсидирана заетост са 37 души, като 36 са започнали работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – по проект „Нова възможност за младежка заетост“. По програма, финансирана от държавния бюджет, работа е започнало 1 лице.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 150 – със 120 по-малко от предходния месец (270), а спрямо февруари 2022 г. (132) са с 18 работни места повече. Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (46%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Строителство (9%); Селско, горско и рибно стопанство (8%); Административни и спомагателни дейности (7%); Образование (7%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Държавно управление (3%).

Най-много работни места са обявени за позициите: оператор, производствена линия; общ работник; заварчик; монтажник, кабели; чистач; електнромонтьор; работник, озеленяване; охранител; шлосер; продавач-консултант и др.