Бюджет 2019 ще се обсъжда в Стралджа

   В първото  за годината заседание на  ОбС – Стралджа, планирано за 31 януари,  ще  се обсъжда  предложението на кмета Атанас Киров за бюджет 2019 индикативен годишен разчет за сметките от ЕС и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021г.  На вниманието на съветниците ще бъдат   Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през новата година, Общински план за младежта, Годишна програма за развитие на читалищната дейност с Културен календар за 2019г.,  Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета  за 2018г.,  отчет за дейността на ОбС, неговите комисии и изпълнение решенията за периода юли – декември 2018, отчет на МКБППМН.

Кметът на общината Атанас Киров ще направи предложение за  изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци както и за определяне размера на основните месечни заплати на кметове и км.наместници. Предстои одобряване на количествата неотсечена дървесина от общински горски територии на общината  за 2017 и 2018г. Съветниците ще вземат решение за ползването на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. Живко Ангелов, председател на ОбС, ще предложи  график за провеждане заседанията на ОбС и на ПК през 2019г.