Бюджетна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 39/ 06.04.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и девето /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 13.04.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на БЮДЖЕТ на Община „Тунджа“ за 2022 година.
  2. Предложение за одобрение и приемане на инвестиции на територията на Община „Тунджа“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол през 2021 г.
  3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.