Бюджетна сесия в „Тунджа“ този петък

П О К А Н А

№ 48/1.02.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и осмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 08.02.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на Бюджет на Община „Тунджа“ за 2019 година.
  2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Хоризонти“- чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип.
  3. Одобряване на промени в числеността на персонала в детските градини на територията на община „Тунджа“.
  4. Предоставяне за стопанската 2018/2019 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа“ общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.
  5. Определяне на представител на общината в общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА  по „В и К“ – Ямбол.
  6. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Ямбол на 26.02.2019 г.
  7. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
  8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”