Българското председателство на Съвета на ЕС

Предизвикателствата пред България в контекста на предстоящото председателство на Съвета на ЕС през 2018г. бяха във фокуса на информационното събитие, което Областен информационен център представи днес в зала № 107 на Община-Ямбол.

На него присъстваха представители на общинска и областна администрации и на регионалните медии.

Какъв е механизмът на вземане на решения, в каква взаимовръзка и подчиненост работи Съветът на ЕС с другите институции, какви са общите приоритети за развитие, които ще се разглеждат, какво се очаква от нас като организатори и медиатори на това събитие с голяма обществена значимост и редица други въпроси бяха застъпени на информационната среща.
България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари 2018г. като част от „тройката“ Естония-България-Австрия и ще бъде председател до 30 юни 2018г.

В рамките на този шестмесечен период тя ще играе активна роля в изработване на европейското законодателство, ще бъде организатор на заседания, работни групи и комитети с широко медийно отразяване.

Това ще даде възможност на България да влияе на политическия дневен ред в ЕС, да привлече туристи и бизнес партнъори, да популяризира своята природа, културно и историческо наследство.

Информацията и поставените въпроси бяха отчетени като полезни и провокираха интереса на значителния брой присъстващи на събитието.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Областен информационен център-Ямбол
Гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 34
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg
facebook: Областен информационен център – Ямбол

01-12-16-3 01-12-16%d0%b3-2