БЧК стартира обучения за действие в условия на кризи

От 12 октомври 2023г., екипи от Ямболската червенокръстка организация стартираха поредица от обучения сред учениците от 1 – 12 клас на училищата, включени в списъка на иновативните училища  в област Ямбол за учебната 2023/2024г.

     Инициативата се осъществява по инициатива на училищните ръководства в рамките на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

      Основната цел е да се формират базови познания и практически умения за реакция и защита на децата и учениците при бедствени и други кризисни ситуации по начин, отговарящ на възрастовата специфика.

      Под формата на игра, експерти от Ямболската червенокръстка организация запознават учениците с потенциалните опасности и рискове от природни бедствия, в т.ч. такива, които се причиняват от човешката дейност, причини за възникване, мерки за намаляване на риска и правила за поведение.

      Ключов елемент по време на обученията е, учениците да се запознаят с възможните емоционални реакции при децата в училище, следствие от внезапно възникнала кризисна ситуация. Чрез ролеви игри, имаха възможност да пресъздадат съответната поведенческа реакция и техники за оказване на първа психологична помощ. 

 

 

          СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ 

                              

 

sdr
sdr