БЧК обучи нови доброволци

ОС на БЧК – Ямбол подготви доброволци, които да провеждат групови и индивидуални консултации по Съпътстващи мерки  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти – 2018г. Дейностите по съпътстващи мерки включват раздаване на листовки, предоставяне на индивидуални и групови консултации по следните теми:

  • Мярка 1: Консултиране за балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот;
  • Мярка 2: Насочване за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип- чрез социални приемни;
  • Мярка 3: Информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд;
  • Мярка 4: Подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия. Оказване на Първа долекарска помощ при бедствия, аварии и катастрофи;
  • Мярка 5: Превенция на социално значимите заболявания. Превенция на водния и пътния травматизъм.

Директорът на ОС на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов предостави полезна информация по горепосочените теми по време на работната среща с доброволците.

Успоредно с груповите и индивидуалните консултациите, БЧК реализира Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, която се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.                   

                           Областен Секретариат на БЧК – Ямбол