БЧК започва раздаването на хранителни продукти

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица – План 2016, от 20 март 2018 г.             / вторник / БЧК – Ямбол започва поетапно раздаване на хранителни продукти.

Раздаването ще продължи до 4 май 2018г. и през втория транш всеки правоимащ ще получи хранителен пакет, който съдържа общо 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти, както следва: леща – 7 кг; рибна консерва – 1,120 кг; грах-стерилизиран – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг; мед – 1 кг.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

  • лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон

2015/2016г.;

  • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до

навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;

  • лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи

клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;

  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за

превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;

  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни

обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.

  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни

добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.

  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на

чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 

Раздаването ще се извърши от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта пунктове, като всеки правоимащ, включен в списъците ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. За жителите на гр.Ямбол ще се  извършва във временен пункт, намиращ се в гр. Ямбол,  к-с „Хале” до бл. 9/многофункционална общинска сграда/ с работно време на пункта от 09.00 ч. до 15.00 часа.

Програмата се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), а Управляващ орган за България е Агенцията за социално подпомагане. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните. 

Разпределение на лицата за област Ямбол, които имат право да получат помощи по общини са:

№по редОбщинаБр. лицаГрафик да раздаванеРаботно време
1Ямбол301620 март  до  4 май09.00 – 15.00
2Тунджа145110 април до 4 май09.00 – 15.00
3Стралджа123610 април до 4 май10.00 – 14.00
4Елхово118410 април до 4 май10.00 – 14.00
5Болярово 35030 март  до  4 май10.00 – 14.00
 общо7237хх