БЧК започва предоставянето на нераздадените хранителни продукти по Оперативна програма на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица

БЧК-Ямбол започна поетапно раздаване наостатъчни количества хранителни продукти на лица, допълнително включени в Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Допълнителните списъците на правоимащите лица са предоставени от Агенцията за социално подпомагане и включват следните целеви групи:

  • Лица,получаващитопълобядотобщини, чийтодоговорипо ОП 3 приключватпрезпериодаот 01.01.2020 г. – 30.04.2020 г.;
  • Лица, попадащиподобхватанапроцедура „ Патронажнагрижазавъзрастнихора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г.;
  • Възрастнихоранад 65 години, коитоживеятсами и няматблизки, коитодасегрижатзатях, коитосъгласнопрепоръкитенаНационалниякризисенщабсаопределеникаторосковаотзаразяванегрупа и им е препоръчаноданеизлизатотдомоветеси;
  • Хора с нискидоходи в затрудненасоциалнаситуация, в товачислокоитополучаватсоциалнипомощинаразличнизаконовиоснования, поставениподзадължителна карантина.

Индивидуалните пакети са със средно тегло 30 кг. и съдържат хранителни продукти от първа необходимост.

Доброволци на БЧК – Ямбол, доброволци от общинските администрации от петте общини и служители на БЧК – Ямбол приготвят индивидуалнитехранителни пакети, които се доставят лично на адресите на правоимащите лица в цялата област.

Създадената организация е продиктувана от извънредното положение на страната, свързано сCOVID – 1 и цели да се ограничат максимално контакти и струпване на хора във временни пунктове в областта. 

Всяко лице получава и брошура с указания за предпазване от заразяване с коронавирус.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол