Брой, структура и териториално разпределение на населението в област Ямбол през 2016 година

Брой и структури на населението

Населението на област Ямбол към 31 декември 2016 г. е 122.3 хил. души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (123.4 хил. души) и пред област Разград (115.4 хил. души). В сравнение с 2015 г. населението на област Ямбол през 2016 г. намалява с 1.5 хил. души, или с 1.2%.

В област Ямбол мъжете са 60.0 хил. (49.1%), а жените – 62.3 хил. (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 039 жени през 2016 година.

Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 061 жени, следват общините Болярово – с 1 028, Тунджа – с 1 015, Елхово – с 1 014 и община Стралджа – с 992 жени.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 18.0 хил., или 14.7% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2015 г. относителният им дял нараства с 0.2 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 18.7%, следват общините Ямбол – 15.3%, Елхово – 12.8%, Тунджа – 12.2%, и Болярово – 12.1%

През 2016 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 75.9 хил. души, или 62.1% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2015 г. относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта.

Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол – 66.1%, следват общините Елхово – 62.5%, Стралджа – 55.9% и Болярово – 55.6%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа (53.5%).

В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28.4 хил., или 23.2% от населението на областта, и в сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.2%), Болярово (32.2%), Стралджа (25.5%) и Елхово (24.7%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (18.5%).

Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 61.1%, т.е на всеки 100 лица в „зависимите възрасти” се падат 61 лица в активна възраст, като в сравнение с 2015 г. има нарастване с 1.4 процентни пункта.

Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (86.8%), следват общините Болярово (79.7%) и Стралджа (78.9%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Ямбол (51.2%) и Елхово (59.9%).

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2016 г. е 44.8 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.1 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. e 69.8 хил. души, или 57.1% от цялото население на областта, като мъжете са 37.5 хил., а жените – 32.3 хиляди. Относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.1 процентни пункта спрямо предходната година.

Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 33.4 хил. души, а лицата под трудоспособна възраст са 19.1 хил. души. Спрямо предходната година относителният дял и на двете групи население се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2016 г. това съотношение е 58.

 

Териториално разпределение на населението

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.

Най-малка по брой население е община Болярово, в която живеят 3.7 хил. души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 69.5 хил. души (56.9%). Спрямо 2016 г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Тунджа – 1.9%, а най-малко в община Ямбол – 1.0%.

Към края на 2016 г. населените места  в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 69.5 хил. души, а най-малък е град Болярово – 1.1 хил. души.

Най-голямото село в област Ямбол е с. Зимница (община Стралджа) с 1.7 хил. души население, а най-малко е с. Малко Кирилово (община Елхово) с 15 души.

Към 31.12.2016 г. в градовете на област Ямбол живеят 86.0 хил. души, или 70.3% от населението на областта, а в селата – 36.3 хил., или 29.7%.