Близо 1500 деца и ученици ще се обучават в община „Тунджа“

Близо 1500 деца и ученици ще се обучават в детските и учебни заведения на община „Тунджа“ през новата учебна 2022-2023 г.

Училищната мрежа в общината се запазва. В детските градини се открива нова целодневна група в с. Роза.

Общо 123 първокласници от десетте общински училища ще получат подарък от община „Тунджа“ и от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – книжка с любими детски приказки с обръщение от кмета на общината Георги Георгиев и комплект с всички необходими ученически принадлежности.

В общинските училища от І до VІІ клас ще се обучават 782 ученици. В полудневните групи за задължителна подготовка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и НУ „Васил Левски”, с. Завой, са записани общо 34 деца.

Две училища в община „Тунджа“ – СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица и ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево, предлагат професионално обучение след завършен седми клас по три специалности – „Лозаровинарство“, „Шлосерство“ и „Производство на хляб и хлебни изделия“.

За началото на учебната година всеки от общо 32-та осмокласници, които са приети в тях, ще получи еднократно финансово стимулиране в размер на 100 лв. Средствата са осигурени от благотворителния фонд.

Общо от VIII до ХII клас, за различна степен на професионална квалификация в общината, се обучават 110 ученици.

Във всички училища е организирано целодневно обучение. За всички ученици, обхванати в целодневна организация, общината осигурява закуски, обедно хранене и безплатен транспорт. Обезпечени са учебници,  учебни помагала и задължителна училищна документация.

За учебната 2022/ 2023 година в детските градини, на територията на община „Тунджа“, към момента са записани общо 538 деца в предучилищна възраст, в т.ч. 42 деца в четири яслени групи.

Приемът на децата в общинските детски градини продължава и се очаква да бъдат приети още деца.

В село Роза, като част от Детска градина „Звездица“, с. Скалица, е формирана втора целодневна детска група с деца в задължителна предучилищна възраст.

С нея групите в общинските детски градини стават общо 30 – 4 яслени групи и 26 целодневни детски групи, в 17 населени места. Осигурени са познавателни книжки за всички деца от различните възрастови групи в общинските детски градини.

За тази учебна година е направено предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „Звънче“, с. Маломир – част от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, в Списъка със защитените детски градини и защитените училища.

В Общинския център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле, ще бъдат формирани общо 11 групи за занимания по интереси за учебната 2022-2023 г.

В направление „Изкуства“, профил „Изобразително и приложно изкуство“ групите са 10, в направление „Спорт“ – „Индивидуални спортове“ ще има една група.

В момента се извърша ремонт на покрива в ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, но това няма да попречи на учебния процес, подменя се и дограмата в Детската група в с. Чарган. Останалите детски и учебни заведения са готови да посрещнат тунджанските деца и ученици в първия учебен ден.