Битови отпадъци и статистиката за 2016 година

На територията на област Ямбол през 2016 г. функционират две депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2016 г. е 39 дка.

На тези депа за битови отпадъци са приети 34 хил. т отпадъци (битови, строителни и др.) като спрямо 2015 г. намаляват със 7.8%. Депонирани са 31 хил. т битови отпадъци, които са с 12.0% по-малко в сравнение с депонираните през предходната година.

Средногодишното количество на събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за областта възлиза на 281 кг, като спрямо 2015 г. намалява с 6.0%.

В края на 2016 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Ямбол е в размер на 54.0 млн. лв. като спрямо 2015 г. намалява със 7.8%. 

 

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток