Безработицата с 0,3 процента по-ниска

В  края на октомври регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол са  2 646 души. Със 140 по-малко в сравнение с миналия месец. Равнището на безработица в региона е 5,6 на сто – намаление с 0,3 процента.

          Разпределението на безработните, респективно равнището на безработица по общини е следното:

œ Община Ямбол  –  1 282 души – със 61 души по-малко спрямо м.м. Нивото на безработица  е 3.6 на сто;

œ ОбщинаТунджа  –   606 души – намаление от 58 души спрямо  м.м. Равнището на безработица е 8.6 на сто;

œ Община Стралджа –  758 души – със 21 души по-малко от м.м. Стойността на показателя равнище на безработица се запазва значително по-висока от  тази за региона  –  17.5 на сто.

Безработните формиращи входящия поток през периода са 577 души – със 101 лица повече от м. м. Относителният дял на жените в потока е  55.8  на сто, а на младежите до 29 години – 24.1 на сто.  Относителният дял на безработните без специалност и квалификация във входящия поток  е  50.8 на сто.

Изходящият поток от безработни /717 души/ се запазва на нивото от предходния месец. Постъпилите на работа клиенти на Дирекция “Бюро по труда” Ямбол са 318 души. От тях  65,7 на сто са започнали работа със съдействието на институцията. Отпадналите от регистрация безработни поради  други причини са 107.    

 

Безработни жени – Броят на регистрираните безработни жени е  1 471 – по-малко спрямо м. м. с 3.5 на сто. Относителният им дял в общия брой безработни продължава да е висок –  55.6 на сто през изследвания период. Над половината от тях са без специалност, а  50.5  на сто от жените са с основно и по-ниско образование.

    Младежи до 29 години – Безработните от тази възрастова група са 379 души. Абсолютният им брой  намалява със 42 души спрямо предходния месец, а относителният им дял от общия брой на регистрираните лица  е 14.3 %

  Безработни лица с трайно намалена работоспособност – Посочената рискова група безработни обхваща 190 души, спрямо 181 за м. м.. Относителният им дял в общия брой безработни  е 7.2 на сто. От  тази група 40.5 на сто са без специалност.

  Безработни с основно и по-ниско образование – Изследваният контингент безработни е със слаба реализация на трудовия пазар. Регистрираните с ниска квалификация са 1 404 души и представляват  53.1 % от общия брой безработни лица. Доминира делът на жените в разглежданата група –  52.9 на сто, а 16.1 на сто са младежи на възраст до 29 години.