Априлска сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 10/21.04.2020 г.

 

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на десето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.04.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за I – вото тримесечие на 2020 г.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект: „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в Община „Тунджа“ по процедура  BG05M9OP001-2.018 “Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансиран по ОП РЧР 2016-2020.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.
 4. Продажба на общински недвижим имот.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Изменение и допълнение към Решение №100 от Протокол №8/24.02.2020г., в частта на т.1.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Болярско до с. Бояджик, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Окоп, с. Ханово, с. Роза до с. Болярско, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Награждаване по повод Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 15. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.
 16. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Тунджа“ за 2021 год.
 17. Определяне на състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет „Тунджа“- Ямбол.
 18. Решение за определяне начина за провеждане на заседания на постоянните комисии и Общински съвет до отмяна на извънредното положение.
 19. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  / п./

Председател на ОбС „Тунджа”