Акценти от провелото се 14-то заседание на Общински съвет – Ямбол

На 14-то заседание Общински съвет – Ямбол гласува промяна на бюджета на общината за 2020 година. Сред дейностите, които трябва да бъдат финансирани, са доставка и монтаж на съоръжения за фитнес на открито до блок 14 в комплекс „Диана“ поради големия интерес от страна на гражданите за създаване на място, подходящо за спорт и занимания на открито.

Съветниците гласуваха и поемана на дългосрочен общински дълг от Община Ямбол с цел реализация на проекти от група дейности „Културна инфраструктура“. Инвестиционната програма на Ямбол се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В нея са заложени ключови инфраструктурни обекти от градската среда, образователна, социална и културна инфраструктура на града.

Проектните предложения от „Културна инфраструктура“ се изпълняват задължително чрез използване на комбинирано финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент. Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране. Максималното допустимо финансиране с безвъзмездна финансова помощ е 85 %. Останалите 15 % се отпускат като николихвени заеми от избрани посредници. За Южна България такъв посредник след проведена процедура е Дружество по закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“. Проектите, които ще бъдат финансирани по тази схема, са четири: „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – град Ямбол“, „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – Ямбол“, „Ремонт на Музей на бойната слава“.

Съветниците приеха увеличение на данък при придобиване на имущества от 2.5 %  на 3 %, като по-голямата част от средствата ще бъдат насочени към Програмата на Община Ямбол „Децата на Ямбол“. Предстои да бъдат внесени промени в проекта на Правилник за реда и условията на отпускане на финансова помощ на програмата, която ще бъде гласувана на сесията през месец декември и се очаква да стартира в началото на 2021 година.

Общинският съвет прие и предложението на кмета за кандидатстване по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ през 2021 година. Обществените трапезарии представляват форма на местна дейност за безвъзмездно предоствяне на храна на нуждаещи се лица, които не могат да си я осигурят сами. Целта на дейностите по програмата е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа за най-нуждаещите се лица.

Гласувано беше изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ относно предоставяне на предприятието за управление и поддръжка на недвижимо имущество – квартални клубове, Гробищен парк, сгради и складове.

Общинският съвет гласува и предоставянето на общинските предприятия „Платени зони за паркиране и общински пазари“, „Паркове, зони за отдих и спорт“ и „Комунални и обредни дейности“ управлението и поддръжката на охранителни системи за видеонаблюдение. Пълен запис от провелото се заседание може да видите на сайта на Община Ямбол.