Акценти от осмото заседание на Общински съвет – Ямбол

Общински съвет – Ямбол гласува носителите на големите награди по повод празника на града. Общинските съветници избраха носителя на Награда на Ямбол за 2020 година за значителен принос в развитието на града – Весела Пастърмаджиева, диригент и ръководител на ДХШ „Проф. Георги Димитров“.

Със званието „Почетен гражданин на град Ямбол“ през 2020 ще бъдат удостоени двама души – писателите Любомир Котев и Христо Карастоянов за значителния им принос в културния и духовен живот на Ямбол, както и за развитието на съвременната българска литература. 

Съветниците гласуваха и предложението на кмета Валентин Ревански за промяна в структурата на общинската администрация с цел намаляване на разходите на общинския бюджет. Общата численост на администрацията се съкращава с 30 щатни бройки – от 181 на 151 служители.

В Обща администрация се създава нова дирекция „Култура, връзки с обществеността и туризъм“. Дирекция „Правни дейности“ и дирекция „Административно обслужване и логистика“ се преобразуват в самостоятелни отдели – отдел „Правни дейности“ и отдел „Административно обслужване и логистика“. Сектор „Бюджет“, сектор „Човешки ресурси“ и отдел „Бюджетно счетоводство“ се обединяват в отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“. В Общата администрация продължава да функционира сектор „Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет“.

В Специализирана администрация се запазват дирекция „Устройство на територията и строителството“, дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“ и дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред“. Дирекция „Местни приходи“ се преименува на „Местни приходи и център за административни услуги (ЦАУ)“. Дирекция „Стратегии и програми“, дирекция „Хуманитарни дейности“ и дирекция „Регистрация и гражданско състояние“ се трансформират в самостоятелни отдели – отдел „Европейско финансиране и програми“, отдел „Хуманитарни дейности“ и отдел „Регистрация и гражданско състояние“.

Бяха приети Наредбата за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

Общопрактикуващи лекари и търговци, които не са работили по време на извънредното положение, ще бъдат освободени от дължимите наеми към община Ямбол за периода от 13 март до 13 май. Такова решение беше взето днес от Общински съвет-Ямбол. Лекарите и търговците, които са освободени от наеми, са описани поименно в решението на съвета.