Административен съд – Ямбол с отчет за работата си през 2016 година

През 2016 г. в Административен съд-Ямбол са свършени общо 479 дела, от които 294 първоинстанционни и 185 касационни дела.

От свършените дела, с решения са приключили 386 дела и са прекратени 93. В срок до 3-месеца са свършени 437. От свършените в срок до 3 месеца дела, в срок до 1 месец са свършени 156. Почти всички касационни производства са приключили в 3-месечния срок. Делата с регламентирани кратки процесуални срокове са администрирани своевременно и 100% са приключени в срок от момента на започване на работа на съда, включително и за отчетния период. И през 2016 год. съдебните актове на съдиите от Административен съд-Ямбол са постановени на 100 % в законовия месечен срок.